Et glimt af et skærmbillede fra den kommende søgefunktion. Her ses lidt af et livsforløb, der foreløbig består af et par linkede folketællinger, der tilsammen fortæller noget om Anders Jensen, født i Nysted i 1837.

Søgefunktionen i livsforløb tager form

Søgbare livsforløb

Parallelt med at vi i Link-lives arbejder på at koble eller linke folketællinger, begravelsesprotokoller og kirkebøger, arbejder vi på at kunne præsentere de linkede kilder online for offentligheden. I første omgang i en betaversion, der dermed signalerer at både data og søgefunktion stadig er i proces.

Søgefunktionen vil give mulighed for at søge i de kilder, der kobles sammen af Link-Lives og få dem vist både individuelt og i sammenhæng med de kilder, de er linket til. Med andre ord – i livsforløb. De kilder vi arbejder med er de frit tilgængelige indtastede folketællinger og kirkebøger, samt begravelsesprotokollerne fra København.

Søgefunktionen

Søgefunktionen har været undervejs siden starten af Link-Lives projektet, idet den har været afhængig af og katalysator for en fælles dialog og forståelse af hvad et livsforløb er og ’ser ud’ på tværs af projektet. Betaversionens bygger derfor på to brugertestede prototyper, som vi har udviklet og evalueret over det sidste halvandet år.

I disse måneder tager søgefunktionen endelig form i en funktionel udgave, som vi glæder os til at vise frem.

Ønsker til søgefunktionen

Søgefunktionen bliver udviklet på baggrund af input fra forskere i historie, studerende og slægtsforskere. Det er tre grupper med mange overlappende ønsker, men også lidt forskellige.

I udviklingen af søgefunktionen har vi bl.a. arbejdet med:

  • At gøre forskellen mellem kilder og livsforløb tydelig – og gøre det let at vælge, hvad man vil se
  • At synliggøre hvordan og med hvilken metode et link er skabt og hvor sikre vi er på om et link er rigtigt
  • At gøre det enkelt at revidere sin søgning
  • At synliggøre forskellen mellem de oprindelige indtastede oplysninger og de oplysninger, der er blevet viderebearbejdet, for at kunne blive linket. Det har vi gjort for at processen fra kilde til link er gennemskuelig for de særligt interesserede.

Noget af det vi lige nu arbejder med er:

  • At gøre det muligt at søge på tværs af (endnu) flere kilder. Vi har foreløbig arbejdet med folketællinger og begravelsesprotokollerne og er nu kommet til kirkebøgerne.
  • At finde en for brugeren gennemskuelig måde at søge på tværs af kilder selvom alle søgeparametre ikke er fælles eller går på tværs af alle kilder.
  • At finde en måde at vise, hvor sikre vi er på om et link er rigtigt

Hvornår kan du søge og finde livsforløb

Vi har endnu ikke fastlagt en lanceringsdato for betaversionen af søgefunktionen, men hvis alt går vel, bliver det i løbet af efteråret 2021.

Et skærmbillede fra den kommende søgefunktion. Her har vi søgt på Anders Jensen, født i Nysted. Listen rummer både søgeresultatet fra de indtastede folketællinger, samt bud på livsforløb (linkede folktællinger), hvilket ses som de blå rækker i resultatet. Vi arbejder stadig med at forbedre både de data, der søges i og selve brugergrænsefladen til søgning.
Et skærmbillede fra den kommende søgefunktion. Her har vi søgt på Anders Jensen, født i Nysted. Listen rummer både søgeresultatet fra de indtastede folketællinger, samt bud på livsforløb (linkede folketællinger), hvilket ses som de blå rækker i resultatet. Vi arbejder stadig med at forbedre både de data, der søges i og selve brugergrænsefladen til søgning.

Livsforløb, søgning
Laptop, som viser prototypens forside

Brugertest af prototype på søgning

Søgning i livsforløb testet af kommende brugere

Et livsforløb i Link-Lives er defineret som linkede eller forbundne oplysninger om den samme person i flere forskellige kilder, som fx folketællinger og kirkebøger.

Men hvordan ser et link-lives-livsforløb ud, når vi en dag skal vise det her på websitet? Og hvordan søger man i og efter livsforløb?

Med en prototype på søgefunktion og søgeresultat, er vi i Link-Lives kommet med et bud på dette.

Prototypen – dvs. en række klikbare tegninger eller skitser – virker ikke, forstået som at man kan søge rigtigt. Den er blot en tegning af, hvordan det kan komme til at virke.

Prototypen blev i februar og marts testet af repræsentanter for forskellige målgrupper. Målet med testen var at afklare, om den søgefunktion, som prototypen skitserer, er forståelig, bliver set som værdifuld og bruger ord, begreber og elementer som knapper, faneblade og websitefeatures som er brugervenlige og til at gå til.

Det var altså prototypen, der skulle testes, ikke brugerne!

Sådan lavede vi prototypen – læs om processen

Brugertestens omfang og metode

De 10 brugere var udvalgt som repræsentanter for Link-Lives største målgrupper, nemlig slægtsforskere, universitetsstuderende, samt forskere inden for historie og sundhed. 5 slægtsforskere, 3 studerende og 2 forskere deltog i testen.

Testen blev udført som en række interviews, udført af forskellige deltagere i Link-Lives efter en fælles spørgeguide, for at sikre sammenlignelighed. Et interview tog omkring tre kvarter og blev udført som en såkaldt tænke-højt-test.

Tænke højt test går kort fortalt ud på at stille nysgerrige og ikke ledende spørgsmål og primært spørge ind til hvad brugeren forventer at se, inden der klikkes og hvad brugen forstår ved det, vedkommende ser. Det handler om at lade brugeren forklare med sin egne ord, hvad elementerne på skærmen er, betyder og kan bruges til.

Brugertestens vigtigste resultater – først det positive

Testen viste, at prototypen overordnet skitserer en søgefunktion og en visning af et søgeresultat, som brugerne fandt attraktiv og glædede sig til at kunne anvende. Prototypen anvender også ord og begreber, som overvejende forstås i tråd med det, vi fra projektet har ment med dem. Ved klik rundt i prototypen fandt de fleste af brugerne sider, oversigter og muligheder for interaktion, som de kunne afkode og umiddelbart anvende. Når en bruger blev spurgt om, hvad de forventede, der ville ske, hvis de klikkede på X, var det i de fleste tilfælde det, der skete. Og sådan skal det gerne være.

Derudover gav testen en lang række små og store forbedringsforslag og vigtige pejlemærker for, hvad der er vigtigt, og hvad vi skal prioritere, finpudse og justere. Listen er lang og detaljeret og utrolig værdifuld for det videre arbejde med søgningen.

Så det negative

Det forvirrede testpersonerne, at de eksempler på data, der optræder i prototypen, ikke var rigtige data, men eksempler, der desværre ikke altid gav mening, når man er erfaren inden for brug af historiske kilder.

Når man navigerer rundt i en søgefunktion, bruges de data man søger i, til at afkode, om søgeresultatet viser det, man forventede at se. Og da eksemplerne ikke var historisk korrekte, som fx en persons konfirmation dateret samme år som samme persons dåb, forvirrede det i et omfang, som ledte til flere misforståelser.

Hvad sker der nu?

Testen har vist, at de greb, som prototypen overordnet gør brug af, er fornuftige og til at forstå. Dem vil vi derfor gå videre med, dog med en række af de justeringer og tilpasninger, som testen også afslørede, er nødvendige.

De dårligt udformede dataeksempler i prototypen giver dog brugertesten en mindre svaghed, som gør at vi ikke som først planlagt justerer denne prototype og tester den tilrettede version igen. I stedet vil næste prototype, som vi tester, være en ekstrem tidlig udgave at den søgning, der en dag ender med at blive den rigtige.

På den måde sikrer vi, at de data, vi tester med, ikke er hverken bedre eller dårligere end de data, den endelige søgning skal formidle, og derfor ikke kan blive en fejlkilde. På den måde kan næste test i endnu højere grad stille skarpt på brugergrænsefladens detaljer – altså knapper, felter, elementer og funktioner på websitet.

Stor tak fra Link-Lives til de 10 brugere, der deltog i testen!

Brugertest, Livsforløb, søgning
Stemningsbillede fra workshop om præsentation af livsforløb på web

Hvordan viser man et livsforløb?

Livsforløb som prototype

Et livsforløb i Link-Lives er defineret som linkede eller forbundne oplysninger om den samme person i flere forskellige kilder, som fx folketællinger og kirkebøger.

Men hvordan ser et link-lives-livsforløb ud, når vi en dag skal vise det her på websitet? Og hvordan søger man i og efter livsforløb? Hvordan ser søgeresultatet ud? Og hvordan viser vi, hvordan et livsforløb er forbundet og af hvilke kilder?

Det er nogle af de spørgsmål, vi har drøftet i Link-Lives i løbet af november og december. Resultatet af drøftelserne er bl.a. en prototype – dvs. en række klikbare tegninger eller skitser – der fastholder vores ideer. Prototypen skal nu testes af forskellige målgrupper.

Workshops og fælles forståelse

Det gode, men samtidig svære, ved at snakke om, hvad der skal vises på et website, er, at det tvinger en til at være meget konkret. Og når man bliver konkret, bliver det også tydeligt, om man snakker om det samme, har en fælles forståelse og ser det samme for sig.

For at få samlet så meget input – og skabt en så bred fælles forståelse som muligt – havde vi allieret os med en interaktionsdesigner fra firmaet 1508 A/S, samt inviteret så mange af projektets deltagere som muligt til workshop.

Det blev en spændende dag, hvor vi fik snakket om søgebehov, visning, ønsker og drømme, alt imens vi tegnede og forklarede vores ideer over for hinanden.

Efter workshoppen blev de mange ideer kondenseret ned til en håndtegnet prototype, som vi siden har evalueret og kvalificeret flere gange.

Smagsprøve fra den første håndtegnede prototype eller skitse, der blev tegnet efter workshoppen. Her ses en liste med søgeresultater.

Det er svært I: Linkningsmetode

Noget af det, som er udfordrende, er, hvordan og i hvilket omfang søgningen skal tydeliggøre processen omkring, hvordan livsforløbet er skabt og på baggrund af hvilke kilder.

På den ene side, vil vi nemlig gerne gøre søgningen intuitiv og let at forstå for alle, der gerne vil søge efter historiske personer, fx i deres egen slægt.

På den anden side vil vi gerne gøre det tydeligt, at et livsforløb er en konstrueret størrelse, der baserer sig på at forskellige informationer fra forskellige kilder, som er blevet sammenlignet og forbundet ved hjælp af forskellige linkningsmetoder og af forskerteamet bag Link-Lives.

Det er svært II: Navngivning

Hvad kalder vi på websitet de forskellige begreber, metoder og elementer, som udgør et livsforløb?

Hvis vi bruger ord, som er velkendte af alle, kan det let fortabe sig, at der i Link-Lives menes noget meget specifikt med ordet.

Tag fx ordet livsforløb: I daglig tale er det ikke Link-Lives’ definition, nemlig linkede eller forbundne oplysninger om den samme person i flere forskellige kilder, som fx folketællinger og kirkebøger, som man først tænker på. Kan ordet livsforløb stadig bruges? Ja, det tror vi.

Et af de elementer, som vi fx har svært ved at finde det rigtige ord for, er de oplysninger en frivillig har indtastet om en enkelt person fra fx en kirkebog. Det kan fx være oplysningerne om en mor til et barn, der er blevet døbt. Person appearance er det ord, som bruges internt i projektet, når vi arbejder med data. Men det er engelsk og ikke særlig mundret og derfor ikke velegnet til websitet.

I prototypen hedder det pt. indtastede kilder. Men om det er den rigtige betegnelse, må tiden – og brugertest – vise.

Smagsprøve fra den anden udgave af prototypen. Navngivning er blevet ændret. Selvom stregerne nu er digitalt tegnede er det stadig blot en skitse, der viser nogle elementer. Prototypen virker ikke, man kan ikke søge i rigtige data, og visuelt er der ikke tænkt over hverken farver, former, skrift eller design generelt.

Brugertest og datagenerering

Over de kommende måneder vil prototypen bliver testet på udvalgte testpersoner. Herefter vil den blive ændret igen. Samtidig knokles der for at generere de data, som der skal søges i. Efterhånden som data generes skal prototypen sikkert ændres igen, fordi nye muligheder, begrænsninger eller behov viser sig.

Til sidst vil prototypen danne grundlag for den søgefunktion som it-udviklere vil implementere på link-lives.dk. En betaversion kan forventes online inden udgangen af 2020.

Livsforløb, søgning